DplayerCDN

DPlayer is a lovely HTML5 danmaku video player to help people build video and danmaku easily.
翻译:DPlayer是一个可爱的HTML5 danmaku视频播放器,帮助人们轻松构建视频和danmaku。

官网:官网
Github:Github

v3.5.1

引入

https://dns.lmwa.cn/npm/dplayer/1.26.0/DPlayer.min.js

<script src="https://dns.lmwa.cn/npm/dplayer/1.26.0/DPlayer.min.js"></script>
文章结束 感谢阅读
本文作者: 文章标题:DplayerCDN
本文地址:https://lmwa.cn/archives/DplayerCDN.html
版权说明:若无注明,本文皆田小檬博客原创,转载请保留文章出处。
如果觉得我的文章对你有用,可以赞助本站,使本站更好的发展